Centrum: 030-292 00 21 / Stadion: 030-7603757 [email protected]

Algemene voorwaarden FysioDomstad

Algemeen
Voor een optimale dienstverlening heeft FysioDomstad onderstaande voorwaarden opgesteld.

Definities

Behandelend fysiotherapeut: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt.

Patiënt: degene die hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt

FysioDomstad, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 62391720.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen gegeven door FysioDomstad.

Alle patiënten ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij de eerste afspraakbevestiging per mail. In deze mail zal de patiënt op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden worden gewezen.

FysioDomstad is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren op de site aangekondigd en bij patiënten die onder behandeling zijn per mail, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

Openingstijden
Onze openingstijden vindt u op www.fysiodomstad.nl

Voorwaarden voor de fysiotherapeut m.b.t. de behandeling
De behandelend fysiotherapeut handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst betreffende geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

De behandelend fysiotherapeut is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij de patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.

De behandelend fysiotherapeut houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de patiënt.

De behandelend fysiotherapeut is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.
De behandelend fysiotherapeut neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Voorwaarden voor de patiënt m.b.t. de behandeling
De patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling. Indien de patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelend fysiotherapeut te volgen, zal de behandelend fysiotherapeut dit met de patiënt bespreken.

De patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.
Wanneer de patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.
De patiënt kan bij FysioDomstad stagiaires of meekijkende collega’s uit het vak tegenkomen tijdens de behandeling. Het opleiden van studenten, de nieuwe generatie fysiotherapeuten, is belangrijk voor de toekomst van dit mooie vak. Indien de patiënt niet wilt dat er een tweede persoon tijdens de behandeling aanwezig is, zal dit duidelijk mondeling moeten worden aangegeven.

Betalingsvoorwaarden
De patiënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij FysioDomstad. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het FysioDomstad vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.

Klachtenregeling
FysioDomstad is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF. Indien u klachten heeft kunt u een folder van deze klachtenregeling vinden in de wachtkamer van FysioDomstad. U kunt via de website van het KNGF meer informatie. Klik hier voor meer informatie.

Aanvulling op de voorwaarden
FysioDomstad is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.

FysioDomstad stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.

Openingstijden

Ma
8:00 - 21:00
Di
8:00 - 21:00
Wo
8:00 - 21:00
Do
8:00 - 21:00
Vr
8:00 - 18:00
Za
9:00 - 15:00

Gratis (sport) inloopspreekuur

Di
18:00 - 19:00

Maak hier een afspraak

Locaties

Utrecht Nachtegaalstraat – Buiten Wittevrouwen

Utrecht Oost - Stadion

Neem contact op

Vragen, of snel hulp nodig? Bel of neem contact op via het onderstaande formulier.
U kunt voor afspraken en spoed natuurlijk ook telefonisch contact met ons nemen.

    1. Voor- en achternaam

    2. E-mailadres

    3. Telefoonnummer

    4. Bericht

    Via dit formulier stuur je een e-mailbericht aan ons. Wij reageren zo snel mogelijk om je van hulp te voorzien.